تابلوی اعلانات

اطلاع رسانی > تابلوی اعلانات >

تکمیل اطلاعات جهت نمایه مقاله در ISC
از شرکت کنندگان محترمی که مقاله آنها در وضعیت "پذیرش نهایی" قرار گرفته است تقاضا می گردد با مراجعه به "سامانه کاربران-وضعیت مقاله-تکمیل اطلاعات جهت نمایه مقاله در ISC" و با تایید اطلاعات زمینه نمایه سازی مقاله در ISC را فرآهم آورند.
باتشکر
دبیرخانه بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران