مدیریت هزینه ها

صفحه اصلی > مدیریت هزینه ها

هزینه های ثبت نام

هزینه ­های شرکت در بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران شامل مواردی هم چون:

          الف) حق ثبت نام اولیه در وجه انجمن شیمی ایران

          ب) هزینه شرکت در کنفرانس

          ج) هزینه اسکان

          د) هزینه غذا

 می باشند.

الف) هزینه واریزی به حساب انجمن شیمی ایران
 

شرکت کننده

مبلغ (ریال)

دانشجوی عضو انجمن شیمی

250,000

عضو هیات علمی عضو انجمن شیمی

500,000

سایر افراد

750,000

 
 

 ب) هزینه شرکت درکنفرانس

 

شرکت کننده

مبلغ (ریال)

(ثبت نام به موقع)

مبلغ (ریال)

(ثبت نام با تاخیر)

دانشجویان و فارغ التحصیلان

(با ارائه مقاله)

2200000

2700000

اعضاي هیات علمی

(با ارائه مقاله)

3000000

3500000

سایر افراد

(صنایع و شرکت ها، با ارائه مقاله)

3000000

3500000

حضور در کنفرانس بدون ارائه مقاله

(با بسته مخصوص کنفرانس(

1500000

1500000

حضور در کنفرانس بدون ارائه مقاله (بدون بسته مخصوص کنفرانس)

1000000

1000000 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
  • هزینه شرکت در کنفرانس شامل استفاده از کلیه امکانات کنفرانس از قبیل بسته اهدایی، پذیرایی بین جلسات، فلش یا سی دي حاوي مقالات کنفرانس، ارائه گواهی شرکت در کنفرانس و ... به جز غذا و اسکان بوده و این موارد تنها مختص فرد ثبت نام کننده می باشند.
  • از هر شرکت کننده به ازاي پرداخت حق ثبت نام حداکثر دو مقاله پذیرفته خواهد شد. در موارد ارسال بیش از دو مقاله، 25 درصد حق ثبت نام به ازاي هر مقاله (تا سقف 2 مقاله مازاد) به هزینه ثبت نام افزوده خواهد شد.

ج) هزینه اسکان
 
به لینک زیر مراجعه شود.
https://isac26.semnan.ac.ir/fa/news.php?rid=38

لف) هزینه غذا
به لینک زیر مراجعه شود.

https://isac26.semnan.ac.ir/fa/news.php?rid=38