کمیته علمی همایش

صفحه اصلی > کمیته علمی همایش

ردیف نام و نام خانوادگی محل خدمت سمت تصویر
1 علیرضا اصغری دانشگاه سمنان دبیر سمینار
2 مریم رجبی دانشگاه سمنان دبیر علمی سمینار
3 سیده مریم سجادی دانشگاه سمنان  
4 مجتبی شمسی پور دانشگاه رازی کرمانشاه رئیس انجمن شیمی ایران
5 علی اصغر انصافی دانشگاه صنعتی اصفهان ریاست کمیته شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران
6 عباس افخمی دانشگاه بوعلی سینا همدان دبیر کمیته شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران
7 حبیب باقری دانشگاه صنعتی شریف عضو کمیته شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران
8 ناهید پوررضا دانشگاه شهید چمران اهواز عضو کمیته شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران
9 یدالله یمینی تربیت مدرس عضو کمیته شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران
10 عباس متین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان عضو کمیته شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران
11 ابراهیم نوروزیان دانشگاه شهید باهنر کرمان عضو کمیته شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران
12 عبدالرئوف صمدی میبدی دانشگاه مازندران عضو کمیته شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران