تاریخچه ی همایش

صفحه اصلی > تاریخچه ی همایش

عنوان سمینار

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

دبیر سمینار

اولین سمینار شیمی تجزیه ایران

31خرداد الی1تیر1368

دانشگاه صنعتی شریف

-

دومین سمینار شیمی تجزیه ایران

27-26 اردیبهشت ۱۳۶۹

دانشگاه تبریز

آقای دکتر محمد حسین پورنقی آذر

سومین سمینار شیمی تجزیه ایران

28-26 اردیبهشت ۱۳۷۰

دانشگاه شهید باهنر کرمان

آقای دکتر ابراهیم نوروزیان

چهارمین سمینار شیمی تجزیه ایران

26-25فروردین ۱۳۷۲

دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر علی سرافراز یزدی

پنجمین سمینار شیمی تجزیه ایران

۲5-۲3 فروردین ۱۳۷۳

دانشگاه صنعتی اصفهان

آقای دکتر علی اصغر انصافی

ششمین سمینار شیمی تجزیه ایران

26-24 تیر 1374

دانشگاه مازندران

آقای دکتر محمدرضا حاج محمدی

هفتمین سمینار شیمی تجزیه ایران

20-18 اردیبهشت 1375

دانشگاه اصفهان

آقای دکتر حسین فقیهیان

هشتمین سمینار شیمی تجزیه ایران

17-15 بهمن 1376

دانشگاه شهید چمران اهواز

خانم دکتر ناهید پور رضا

نهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

20-18 مرداد 1378

دانشگاه تبریز

آقای دکتر جوانشیر جوزن

دهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

20-18 بهمن 1379

دانشگاه صنعتی شریف

آقای دکتر مهدی جلالی هروی

یازدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

11-9 بهمن 1380

دانشگاه یزد

خانم دکتر شایسته دادفرنیا

دوازدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

10-8 بهمن 1381

دانشگاه مازندران

دکتر جهانبخش رئوف

سیزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

30-29 اردیبهشت 1383

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمود چمساز

چهاردهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

9-7 شهریور 1384

دانشگاه بیرجند

خانم دکتر سوسن صادقی

پانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

10-8 شهریور 1385

دانشگاه شیراز

آقای دکتر عبدالکریم عباسپور

شانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

8-6 مرداد 1388

دانشگاه بوعلی سینا همدان

آقای دکتر عباس افخمی

هفدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

25-23 شهریور 1389

دانشگاه کاشان

آقای دکتر محسن بهپور

هجدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

30-28 اردیبهشت 1390

دانشگاه سیستان و بلوچستان

آقای دکتر میثم نوروزی فر

نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

10-8 اسفند 1391

دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر علی سرافراز یزدی

بیستمین سمینار شیمی تجزیه ایران

8-6 اسفند 1392

دانشگاه صنعتی اصفهان

آقای دکتر علی اصغر انصافی

بیست و یکمین سمینار شیمی تجزیه ایران

  25-23 اسفند 1393

دانشگاه شهید چمران اهواز

خانم دکتر ناهید پور رضا

بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران

  8-6 بهمن1394

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

آقای دکتر سید حمید احمدی

بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران

  11-9 شهریور 1395

دانشگاه صنعتی شریف

دبیرعلمی:آقای دکتر حبیب باقری

دبیر اجرایی :آقای دکتر محمدرضا هرمزی نژاد

بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه ایران

  10-8 شهریور 1396

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دبیر علمی:آقای دکتر بیوک حبیبی

دبیر اجرایی: آقای دکتر عباس متین

بیست و پنجمین سمینار شیمی تجزیه ایران

  14-12 شهریور 1397

دانشگاه تبریز

دبیر سمینار:آقای دکتر عبدالحسی ناصری

دبیر علمی : آقای دکتر میررضا مجیدی

دبیر اجرایی: آقای دکتر سعید محمد سرورالدین