اسکان در کوی اساتید

صفحه اصلی > اسکان در کوی اساتید

این مکان به منظور اسکان اساتید و اعضای محترم هیات علمی ( به صورت مجردی- هر اتاق سه نفر) مهیا شده و هزینه اسکان یک شب به همراه صبحانه برای هر نفر مبلغ 42500 تومان تعیین گردیده است. به منظور رزرو این مکان و پرداخت وجه مربوطه شرکت کنندگان می توانند به سایت بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران- سامانه کاربران- صفحه خدمات مراجعه نمایند.