خوابگاه دانشجویی خواهران (ویژه دانشجویان و دیگر افراد شرکت کننده در کنفرانس)

صفحه اصلی > خوابگاه دانشجویی خواهران (ویژه دانشجویان و دیگر افراد شرکت کننده در کنفرانس)

این خوابگاه به منظور اسکان خانم های دانشجو (و دیگر خانم های شرکت کننده در کنفرانس) مهیا شده و هزینه اسکان یک شب به همراه صبحانه برای هر نفر مبلغ 42500 تومان تعیین گردیده است. به منظور رزرو این مکان و پرداخت وجه مربوطه شرکت کنندگان می توانند به سایت بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران- سامانه کاربران- صفحه خدمات مراجعه نمایند.